Algemene voorwaarden Retwist

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SBS Innovations bv, handelend onder de naam Retwist verder te noemen "Verkoper", en een (contractuele) wederpartij, verder te noemen "Koper", waarbij de Verkoper zaken en/of onderdelen van zaken, verder te noemen "Zaken" aan de Koper levert, ook indien deze Zaken niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Zaken zijn verder gezamenlijk te noemen "Producten".

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SBS Innovations bv, handelend onder de naam Retwist verder te noemen "Verkoper", en een (contractuele) wederpartij, verder te noemen "Koper", waarbij de Verkoper zaken en/of onderdelen van zaken, verder te noemen "Zaken" aan de Koper levert, ook indien deze Zaken niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Zaken zijn verder gezamenlijk te noemen "Producten".

Algemeen

Artikel 1.1: Aanbod en aanvaarding. Alle aanbiedingen zijdens de Verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke bevestiging van de Verkoper. Artikel 1.2: Iedere offerte of aanbieding van de Verkoper is gebaseerd op de informatie die door de Koper is verstrekt. De Koper staat ervoor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zijn verstrekt en dat deze juist en volledig zijn. De Koper zal de Verkoper steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen blijven verschaffen en alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen. Artikel 1.3: Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van Verkoper of andere voor Verkoper optredende tussenpersonen zijn voor de Verkoper niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door de Verkoper aan de Koper. Artikel 1.4: De toepasselijkheid van de door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door de Verkoper van documenten van de Koper waarop (bijvoorbeeld voorgedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan. Artikel 1.5: De Verkoper mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. De Verkoper zal garant staan voor de uitvoering door zulke derden alsof hij zelf de overeenkomst uitvoert.

Prijzen en tarieven

Artikel 2.1: Tenzij schriftelijk anders door de Verkoper is aangegeven, luiden alle door de Verkoper gegeven prijzen en tarieven in Euro en zijn zij inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar de Verkoper is gevestigd en gedurende normale werktijden.Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders staat aangegeven of zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn aan de werkzaamheden verbonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze door de Verkoper apart in rekening worden gebracht. Artikel 2.2: Indien tussen het tijdstip van het aanbod zijdens de Verkoper of de Koper en het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst of tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en levering door de Verkoper een prijsstijging van de verkochte Producten optreedt, is de Verkoper bevoegd deze prijsstijging aan de Koper door te berekenen. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 2.3: Als een wijziging in of een toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de Koper wordt overeengekomen, mag de Verkoper de overeengekomen prijs verhogen volgens zijn gebruikelijke tarieven. De Verkoper is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Levering

Artikel 3.1: Verkoper spant zich in de Producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de Koper te leveren. Elke aansprakelijkheid van de Verkoper voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Verkoper. Artikel 3.2: Weigert de Koper niettemin de geleverde Zaken in ontvangst te nemen, dan is de Verkoper gerechtigd de geleverde Zaken elders op kosten van de Koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs. Artikel 3.3: De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering door de Verkoper worden bepaald. Artikel 3.4: De Verkoper kiest het vervoermiddel, indien hieromtrent bij het aangaan van de overeenkomst niets is bepaald.

Klachten en reclamaties

Artikel 4.1: De Koper is verplicht bij ontvangst van de Producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de Producten beantwoorden aan de inhoud van de overeenkomst. Artikel 4.2: Indien de Koper bij ontvangst van de Zaken verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct en onverwijld aantekening te maken. Artikel 4.3: Klachten zijdens Koper ter zake non-conformiteit van of (andere) gebreken aan het geleverde, dienen bij de Verkoper schriftelijk te worden ingediend: uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de Producten. Alle gebreken die niet redelijkerwijs binnen de bovengenoemde periode konden worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk aan de Verkoper worden medegedeeld, doch uiterlijk zes maanden na de levering van de Producten. Artikel 4.4: De verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van een overeenkomst zullen geacht worden naar behoren te zijn uitgevoerd bij het vervallen van de tijdslimieten zoals genoemd in dit artikel van deze Algemene Voorwaarden. Klaagt de koper niet tijdig, dan verliest hij zijn recht om een beroep te doen op niet-nakoming van de koopovereenkomst door de verkoper wegens non-conformiteit. Artikel 4.5: De Koper heeft geen recht om klachten in te dienen als: a. het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een Product; b. het Product gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is; c. het Product aan derden is overgedragen; d. de Verkoper de Producten geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en de Verkoper zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie; e. de Verkoper bij de vervaardiging van het Product grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de Koper heeft gebruikt; f. het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de handel of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of g. de Koper niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens de Verkoper is nagekomen. Artikel 4.6: Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zal de Verkoper, indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige Product vervangen, het Product terugnemen en de Koper crediteren voor de prijs van het desbetreffende Product, of, in het geval van Diensten, het probleem op andere wijze verhelpen, zonder dat de Koper daarnaast nog enige aanspraak op schadevergoeding kan maken. Artikel 4.7: Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper. Artikel 4.8: Eventuele klachten aangaande een mogelijk gebrek of probleem worden niet gehonoreerd als de Verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van de Verkoper zal de Koper de Producten waarop de klacht (of een deel daarvan) betrekking heeft, retourneren conform het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden alsmede conform het Retourbeleid van Retwist. Tot het moment waarop de toestemming van de Verkoper als bedoeld in artikel 8 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de Koper de gebrekkige Producten in zijn bezit houden. Artikel 4.9: Indien omtrent de hoedanigheid van de Producten niets schriftelijk is overeengekomen, zullen de Producten in overeenstemming zijn met hetgeen in de handel in de betrokken soort zaken en/of diensten gebruikelijk is.

Garantie

Artikel 5: Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, geeft de Verkoper slechts garantie ten aanzien van de Producten indien en voor zover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Met betrekking tot de garantie op het Product komen Koper en Verkoper separate Garantievoorwaarden overeen

Aansprakelijkheid

Artikel 6.1: Verkoper is jegens Koper aansprakelijk voor de schade die is of zal ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van Verkoper in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel anderszins. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Verkoper uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving dan wel waardevermindering van producten. Artikel 6.2: De totale aansprakelijkheid van Verkoper die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, is beperkt tot een maximum van € 500,- Mocht in rechte komen vast te staan dat voornoemde beperking van de aansprakelijkheid onredelijk is, dan is Verkoper nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de uitkering van haar verzekering en de schade wordt uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt. Artikel 6.3: Eventuele aanspraken tussen partijen over en weer dienen op zo kort mogelijke termijn na bekendwording van de aanspraak aan de andere partij kenbaar gemaakt te worden. Indien door de ene partij niet binnen de zo kort mogelijke termijn na ontdekking van haar aanspraak een rechtsvordering heeft ingesteld tegen de andere partij, dan vervalt de aansprakelijkheid van de ene partij en verliest de andere partij het vorderingsrecht. Artikel 6.4: De Koper vrijwaart de Verkoper, medewerkers van de Verkoper en degenen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst (waaronder begrepen derden die door de Verkoper zijn ingeschakeld) tegen alle aanspraken van derden (medewerkers van de Verkoper daaronder begrepen), ongeacht de reden, die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. De Koper zal alle door de Verkoper of door haar ingeschakelde derden geleden schade en kosten verband houdende met voornoemde aansprakelijkheid volledig vergoeden, indien en voor zover deze schade ingevolge deze overeenkomst niet voor rekening komt van de Verkoper. Artikel 6.5: Indien de Zaken niet door de Verkoper zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van de Verkoper jegens de Verkoper aansprakelijk zal zijn.

Overmacht

Artikel 7.1: Bij overmacht zijdens de Verkoper is de Verkoper bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht of de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren zonder dat hier enige verplichting tot schadevergoeding voor de Verkoper uit voortvloeit.

Retourzendingen

Artikel 8.1: Retourzendingen worden door de Verkoper pas na voorafgaande toestemming van de Verkoper door deze geaccepteerd. Artikel 8.2: Wanneer Verkoper instemt met retourzending van geleverde Zaken, dient retourzending door de Koper te allen tijde conform het retourbeleid van retwist (zoals staat gepubliceerd op de website www.retwist.eu) te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering. Artikel 8.3: Koper draagt de kosten voor de retourzending (hetgeen ook is opgenomen in het Retourbeleid van Retwist). Artikel 8.4: Het in ontvangst nemen van door de Koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens Verkoper in van welke door de Koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9.1: Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde Zaken voor zolang alle door de Koper verschuldigde bedragen voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren Producten alsmede de bedragen bedoeld in artikel 9 lid 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, niet volledig aan de Verkoper zijn voldaan. Artikel 9.2: Indien dezelfde soort Zaken door Verkoper aan Koper is geleverd, ter zake waarvan één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij Koper nog aanwezige Zaken van dezelfde soort als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de Koper. Artikel 9.3: Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de Koper anderszins blijkt dat Koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper niet kan of zal voldoen, is Koper verplicht de aan Verkoper op grond van lid 1 en 2 toebehorende Zaken op eerste verzoek aan Verkoper terug te geven. De Verkoper is voorts bevoegd zich zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij Koper aan te dienen teneinde de voormelde Zaken direct onder zich te nemen dan wel te demonteren en terug te nemen, ook indien en voor zover het geleverde door natrekking of anderszins eigendom van de Koper zou zijn geworden.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 10.1: De overeengekomen koopprijs dient door de Koper aan de Verkoper te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Artikel 10.2: In geval van levering van Zaken geschiedt facturering bij levering van de desbetreffende Zaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Artikel 10.3: Indien de Koper een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal de Koper, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek. Artikel 10.4: Indien de Koper na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, waarvan de hoogte 15% van het totale bedrag zal bedragen. Artikel 10.5: De koper is verplicht op eerste verzoek van de Verkoper zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Wanneer niet of niet tijdig aan dit verzoek wordt voldaan, is Verkoper bevoegd de levering op te schorten of de order te annuleren. Niet-nakomen van verplichtingen,

Opzegging en Ontbinding

Artikel 11.1: Ingeval Koper een verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, dan wel anderszins tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) daaruit, stelt de andere partij haar deswege in gebreke. Indien de nakoming van de betreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is, is Koper onmiddellijk in verzuim. In dat geval is een ingebrekestelling niet vereist. Verkoper heeft alsdan (tevens) de bevoegdheid om haar werkzaamheden/verplichtingen op te schorten. Bij blijvende onmogelijkheid van Koper tot nakoming heeft Verkoper het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn met onmiddellijke ingang op te zeggen. Artikel 11.2: Verkoper heeft het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn met onmiddellijke ingang te ontbinden in de volgende gevallen: a. in geval van faillissement van Koper; b. bij een aanvraag tot surseance van betaling van Koper.

Geschillen

Artikel 12.1: Alle met de Verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Naast de woonplaats van de Verkoper wordt tevens domicilie gekozen te 't Harde, dit ter uitsluitende beoordeling van de Verkoper. Slotbepalingen Artikel 13.1: Afwijking van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper. Artikel 13.2: Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Verkoper en de Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Wilt u meer weten?
We helpen u graag!

Voor een garantie aanvraag klik je hier.

Bedankt! We nemen spoedig contact met je op.
Oeps, er ging iets niet goed. Probeer het nog eens a.u.b.
Draai je telefoon voor de beste beleving