GARANTIEVOORWAARDEN Retwist

Deze Garantievoorwaardenzijn van toepassing op de koolmonoxidemelder van SBS Innovations bv, handelend onder de naam Retwist, verder te noemen "Retwist", en een(contractuele) wederpartij, verder te noemen "Koper".

I. Duur en aanvang van de garantie

1) De duur van de garantie bedraagt 24 maanden bij gebruik volgens de voorschriften.
2) De garantiedatum begint op de leverdatum van het apparaat die op de aankoopnota vermeld is. De garantietermijn wordt niet verlengd doorgarantiewerkzaamheden aan het Product.


II. Garantievoorwaarden

1) Deze garantie geldt slechts voor de oorspronkelijke  koper van het product.
2) Op verzoek moet het garantiebewijs of de aankoopnota worden getoond.


III. Inhoud en omvang van de garantie

1)  Retwist biedt de oorspronkelijke koper de garantie dat dit product voor een periode van twee (2)jaar vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en/of productiefouten.
2) Retwist beoordeelt of reparatie van het product dan wel  vervanging van het product wenselijk is.
3) Gebreken worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen. Vervangen(oude) onderdelen of apparaten worden opnieuw eigendom van Retwist.
4) De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Retwist tenzij de door Retwist geautoriseerde en met de werkzaamheden belaste technicus met opzet of grof nalatig heeft gehandeld. De Algemene Voorwaarden van SBS Innovations bv, handelend onder de naam Retwist, zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Retwist.


IV. Beperking van de garantie

1) Alle impliciete garanties op grond van deze verkoop - inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garanties ten aanzien van de beschrijving, de verhandelbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel - blijven in hun duur beperkt tot de bovenvermelde garantieperiode.
2) Alleen in geval van een toerekenbare tekortkoming is Retwist uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving dan wel waardevermindering van producten.
3) De aansprakelijkheid van Retwist blijft te allen tijde beperkt conform artikel 6 van haar Algemene Voorwaarden.
4) Retwist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, materiële schade of enige bijzondere, incidentele of bijkomende schades of vervolgschades van welke aard dan ook die het gevolg zijn van gaslekkages, brand of explosies.
5) Deze garantie vervalt, wanneer het product beschadigd is door een ongeluk, oneigenlijk of verkeerd gebruik, verwaarlozing, manipulaties of andere oorzaken die niet te herleiden zijn tot materiaalgebreken of productiefouten.
6) Reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door  Retwist voor deze werkzaamhedenzijn geschoold en geautoriseerd, maken dat de garantie op het product per direct komt te vervallen.
7) Stroom- en spanningsschommelingen die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen, brengen het verval van de garantie met zich mee.
8) Het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing brengt met zich mee dat de garantie vervalt.
9) De garantie laat uw overige wettelijke rechten onverlet.

V. Gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming. Retwist hanteert daartoe een Privacyverklaring die staat gepubliceerd op de website van Retwist (www.retwist.eu).

VI. Garantieafhandeling

1) Tijdens de bovenstaande garantieperiode zal uw product worden gerepareerd dan wel vervangen door een vergelijkbaar product, wanneer het defecte product samen met het aankoopbewijs Franco huis wordt opgestuurd naar Retwist (SBS Innovations bv).
2) Voeg een notitie met een beschrijving van het probleem bij het product, wanneer u deze opstuurt.
3) Op het vervangende product krijgt u onze reguliere garantie van 24 maanden. Op het gerepareerde product behoudt u de garantie voor de resterende duur vande garantieperiode van het (oorspronkelijke) apparaat of voor 6 maanden, waarbij de langste van beide mogelijkheden geldt.
4) Afgezien van de verzendkosten zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor de vervanging van het defecte product.

BELANGRIJK: Indien u zelf sleutelt aan de producten van Retwist, vervalt de garantie!

Wilt u meer weten?
We helpen u graag!

Voor een garantie aanvraag klik je hier.

Bedankt! We nemen spoedig contact met je op.
Oeps, er ging iets niet goed. Probeer het nog eens a.u.b.
Draai je telefoon voor de beste beleving