WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

• De besloten vennootschap SBS Innovations B.V., handelend onder de naam Retwist, verder te noemen: “Retwist”, respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

• Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon of gegevens die indirect iets over iemand zeggen. In dit Reglement geven wij een toelichting op hoe wij met uw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens wij expliciet om uw toestemming moeten vragen.

• Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie Retwist persoonsgegevens het verwerkt.

VERWERKINGSANTWOORDELIJKE EN COMMUNICATIE

Retwist verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Retwist.

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERWERKING?

Retwist verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

• het verlenen van onze diensten, waaronder de administratieve en financiële verwerking en afhandeling alsmede de uitvoering van de met u gesloten of te sluiten overeenkomst;
• het innen van declaraties;
• om klanten of geïnteresseerden te adviseren, te verwijzen en/of te bereiken wanneer dat nodig is;
• om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
• voor marketing- en communicatie activiteiten en om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en optimaliseren;
• werving en selectie (sollicitaties).

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Retwist verwerkt in ieder geval de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening en/of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

• naam;
• adres;
• (woon-)plaats;
• telefoonnummer;
• e-mailadres.

GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Retwist verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van ten minste één van de hierna te noemen gronden zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG:

a. wettelijke verplichting;
b. uitvoering gesloten of te sluiten overeenkomst;
c. verkregen toestemming van betrokkene(n);
d. gerechtvaardigd belang.

WANNEER DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Retwist deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden en gronden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de IT-leverancier en het door Retwist met regelmaat ingeschakelde bedrijf Degen en Leideritz BNO uit Apeldoorn dat gegevens uit Social Media Campagnes verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven.

Daarnaast kan Retwist persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of met openbaar gezag beklede instantie, indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat.

Indien namens en/of in opdracht van Retwist persoonsgegevens worden verwerkt door een derde partij, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten met die derde partij. Als gevolg van deze verwerkingsovereenkomst is die derde partij ook gehouden tot naleving van de AVG. Door Retwist ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) uitwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Retwist hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Hierbij houden wij rekening met de stand en mogelijkheden van de techniek.

BEWAARTERMIJN

Retwist bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

PRIVACYRECHTEN VAN BETROKKENEN

Verzoeken op grond van privacywetgeving

Op grond van de privacywetgeving kunt u bijvoorbeeld een verzoek aan ons doen tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid, verwijdering of intrekking van uw persoonsgegevens. Alhoewel Retwist geen geautomatiseerde besluiten neemt, zijn wij verplicht u erop te wijzen dat u het recht om een verzoek in te dienen tot een zogenaamde ‘menselijke blik’ bij geautomatiseerde besluiten. Dergelijke verzoeken kunt u per e-mail (info@retwist.eu) richten aan:

Retwist
t.a.v. de heer (H.) Schouls
Zeepkruidstraat 111
8245LH Lelystad

Controle identiteit

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.  

Welke verzoeken nemen wij in behandeling?

Retwist neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Retwist aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geval dat u zich niet kan legitimeren, de wettelijke bewaartermijn van uw persoonsgegevens al is verstreken of sprake is van een zwaarwegend belang die zich tegen verstrekking van bepaalde informatieverzet.

GEBRUIK SOCIAL MEDIA

Op de website van Retwist (https://www.retwist.eu) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LinkedIn, Facebook en Instagram. Retwist houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via dergelijke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Wij raden u daarom aan eerst het privacy statement van die derde(n) door te lezen, voordat u (eventueel) gebruik maakt van hun diensten.

GEBRUIK VAN COOKIES

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij maken gebruik van cookies voor statistische doeleinden en om het gebruiksgemak van de website(s) van Retwist te vergroten. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Retwist op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren. Een dergelijke weigering kan echter wel de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Cookies voor functioneren website

Zo helpen (noodzakelijke) cookies namelijk om de website goed te laten functioneren door op te slaan bij welke stap u bent bij het afrekenen en door uw instellingen, inloggegevens en uw voorkeurstaal bij het gebruik van de website te bewaren. Ook kan u hiermee eenvoudig(er) chatten via onze website.

Analytische cookies

De website van Retwist maakt gebruik van (analytische) cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Ook worden cookies door Google geplaatst om gebruikers te onderscheiden. Door gebruik te maken van de website van Retwist geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Marketing cookies en overig

Verder worden (marketing) cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Zo plaatst Facebook cookies om advertenties te laten zien op Facebook of digitale platformen die worden beheerd door/viaFacebook, nadat u bijvoorbeeld de website van Retwist heeft bezocht en vervolgens gebruik maakt van Facebook. Retwist heeft in beginsel geen invloed op het plaatsen en het gebruik van cookies door voornoemde derde partijen.

Meer algemene informatie over cookies

Graag verwijzen u naar de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) voor meer algemene informatie over (de soorten) cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

KLACHTEN, VRAGEN OF SUGGESTIES

Heeft u een klacht, vraag of suggestie over de verwerking van (uw) persoonsgegevens? Neemt u dan gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens. Wij helpen u graag en zullen uiteraard ook dan vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de in dat verband door u verstrekte persoonsgegevens.

AANPASSING PRIVACYVERKLARING

Retwist heeft het recht de inhoud van dit privacyreglement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacyreglement worden op de website van Retwist gepubliceerd. Wij raden u daarom aan regelmatige onze website te raadplegen.

INWERKINGTREDING

Deze (hernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 15-07-2022.

Wilt u meer weten?
We helpen u graag!

Voor een garantie aanvraag klik je hier.

Bedankt! We nemen spoedig contact met je op.
Oeps, er ging iets niet goed. Probeer het nog eens a.u.b.
Draai je telefoon voor de beste beleving